Kullanıcı Sözleşmesi

Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir.

Sitemize üye olarak, kullanıcı sözleşmesini okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve hükümlerini kabul edip onayladığınızı beyan etmiş oluyorsunuz.

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden ve eklerden oluşan işbu UzmanKirala Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır), MEGAHAND Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret LTD ŞTİ. ile siteye üye olan kullanıcı arasında (uzman veya işveren üye), kullanıcı'nın siteye üye olması amacıyla ve sözleşmenin, ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda, kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. Kullanıcı, siteye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

UzmanKirala: MEGAHAND Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret LTD ŞTİ.

Kullanıcı: Siteye üye olan ve sitede sunulan hizmetlerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi

İşveren: Sitede sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle, projesini siteye göndererek teklif almasını sağlayacak ve projesini yaptıracak olan kişi

Uzman: Sitede sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle, işveren tarafından tarafından gönderilen projelere teklif veren ve kazandığı projeleri yapacak kişi

Site: www.uzmankirala.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

Güvenli Ticaret Kalkanı: Hem uzmanın güvenliği hemde işverenin güveliğini sağlamak amacıyla, proje yapım aşamasında, proje bedelinin UzmanKirala hesabında(havuz hesap) tutulması üzerine kurulu, UzmanKirala tarafından sağlanan hizmet

Havuz Hesap: Güvenli ticaret kalkanında gereği olan, proje yapım aşamasında, proje bedelinin tutulacağı UzmanKirala para hesabı

Proje: İşverenin proje ilanında tanımladığı, uzman’ların teklif verdiği iş (örnek: web sitesi, script, logo, çeviri, yazılım, video, makale gibi...)

Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak UzmanKirala tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak UzmanKirala tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

a) Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılmasıdır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

b) Site'ye üye olabilmek için, reşit olmak ve işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, UzmanKirala tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, UzmanKirala tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Kullanıcı,yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, UzmanKirala'nın kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple UzmanKirala'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Kullanıcı'ların UzmanKirala tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı adı, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden UzmanKirala'nın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Kullanıcı'lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. UzmanKirala, Kullanıcı'lar tarafından UzmanKirala'ya iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e)Kullanıcı'lar, UzmanKirala'nın yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

f) UzmanKirala'nın sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, UzmanKirala ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla UzmanKirala ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. UzmanKirala, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

g) Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı UzmanKirala'nın, UzmanKirala çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. UzmanKirala, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

h) Kullanıcı'lar sitede proje bedelinin işverenden tahsilatı ve uzmana ödenmesi işlemlerinde Güvenli Ticaret Kalkanı'nı kullanmak zorundadırlar.

a) Uzman, işverenlerin projelere teklif verebilir ve projelerine verdiği teklifin, işveren tarafından kabul edilmesi halinde, söz konusu özellikleri belirtilmiş projeyi, teklifindeki bedel üzerinden yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Uzman, sergilenen herhangi bir projeye teklif vermek suretiyle, projeyi tamamlamayı, proje açıklaması ile beraber işveren tarafından belirlenmiş proje şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır.

c) Uzman ve işveren arasında olası anlaşmazlıklarda her ne sebeple olursa olsun, işveren veya uzman UzmanKirala’dan herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

d) Uzman, işbu sözleşmede tarif edilen şartların oluşması halinde işverenin havale edilmesi için havuz hesabına gönderdiği proje bedelinin, KDV dahil hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve uzman tarafından işbu sözleşmenin 5.1.1 (a) maddesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra, uzmanın UzmanKirala'ya bildirdiği banka hesabına transfer edileceğini; bu süreçte, havuz hesapta bulunan uzmanın parası üzerinde UzmanKirala'nın uzman adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

e) Uzman, yaptığı proje ilgili olarak gerek yapım aşamasında ve gerekse yapılıp teslim edildikten sonra, işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı işveren ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. UzmanKirala aleyhine işveren ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini uzmana rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.

f) Uzman, işbu sözleşmenin 5.1.2 (d) maddesinde belirtilen, işverenin projeyi kabul etmeme hakkını kullanması durumunda, işveren, proje süresine ek olarak uzman’a 7 günlük telafi süresi vermek zorundadır. Bu süre bitiminde işveren projeyi kabul etmiyor ise işveren’e havuz hesabındaki para iade edilir. Uzman, iade veya değiştirme işlemi ile ilgili son kararı işveren’in vereceğini bildiğini ve UzmanKirala’nın işveren’in verdiği karardan dolayı her ne suretle olursa olsun herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

a) İşveren, Site'de listelediği projelerin, kullanıcı sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Site'nin belirli yerlerinde belirtilen, Site'nin ve Site'de sunulan Hizmet'lerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İşveren, yapılması için gönderdiği projenin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, UzmanKirala'nınhiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

b) İşveren, projesine verilen tekliflerden, seçtiği teklifin sahibi uzmanın, teklif ücreti karşılığı projesini tamamlayıp kendisine teslim etmesini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) İşveren, Site'ye gönderdiği projeler ile ilgili herhangi bir şekilde yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

d) İşveren, projesini uzmandan teslim aldıktan sonra havuz hesaptaki proje bedelinin uzmanın hesabına iletilmesi için UzmanKirala'ya işlem talebinde bulunabileceğini; veya İşveren tarafından kendisine gönderilen projeyi kabul etmeyerek ve bunu UzmanKirala'ya bildirme hakkına sahip olduğunun bilincinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

e) İşveren, işbu sözleşmenin 5.1.2 (d) maddesinde belirtilen projeyi kabul etmeme hakkını kullanması durumunda, uzman’a 7 günlük telafi süresi vermek zorunda olduğunu, iade veya değiştirme işlemi ile ilgili son kararı verirken uzman’ın teklif verdiği projeyi esas alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşveren, uzman ile arasındaki anlaşmazlıkdan dolayı her ne suretle olursa olsun UzmanKirala’dan herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

f) İşveren, Site üzerinde gerçekleşmekte olan proje teslim sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, uzmanın projeyi yapmaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü UzmanKirala'nın hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını ve oluşabilecek zararlardan, her ne suretle olursa olsun, herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

g) İşveren, işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde UzmanKirala'nın herhangi bir zarara uğraması durumunda, UzmanKirala'nın doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; eğer havuz hesap içinde bulunan parası olması halinde, UzmanKirala'nın herhangi bir ihbar ve ihtar şartı olmaksızın doğan zararını bu bedelden alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

h) İşveren, yapılması için gönderdiği proje ilgili olarak gerek yapım aşamasında ve gerekse yapılıp teslim edildikten sonra, işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı uzman ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. UzmanKirala aleyhine uzman ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini işverene rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.

i) İşveren, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında uzman'a karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu; işveren ve uzman arasındaki satım akdinin tarafı bulunmayan UzmanKirala'nın hiç bir taahhüt ve yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

a) UzmanKirala, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı'ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. UzmanKirala, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı'lar, UzmanKirala'nın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. UzmanKirala tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, UzmanKirala tarafından yapılabilir. UzmanKirala tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı'lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı'lara aittir.

b) UzmanKirala, Site üzerinden, UzmanKirala'nın kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişiler, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle UzmanKirala tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında UzmanKirala'nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) UzmanKirala, Site'de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

d) Kullanıcı'ların, Site'ye üye olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı adları" da işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı'ların "kullanıcı adı" belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı'ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, UzmanKirala Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

e) UzmanKirala, Kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve UzmanKirala tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; UzmanKirala, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı'yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

f) Kullanıcı'lar ve UzmanKirala hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

UzmanKirala tarafından verilen Hizmet'lerin temelinde, Kullanıcı'ların birbirleriyle iletişimini sağlamak ve Site aracılığıyla, Kullanıcı'lar arasında yapılan işlemlerin güvenli ödeme altyapısını sağlamak bulunmaktadır.

a) UzmanKirala, işveren ve uzman arasındaki proje yapılması işlemlerinde, proje bedelinin ödenmesi aşamasında, İşveren ve uzmana Güvenli Ticaret Kalkanı adında bir ödeme yönetimi Hizmet'i sunmaktadır. Güvenli Ticaret Kalkanı'na ilişkin ayrıntılı bilgi, işbu sözleşmenin EK-1 Güvenli Ticaret Kalkanı bölümünde yer almaktadır.

b) Kullanıcı'lar, Güvenli Ticaret Kalkanı'ndan ve Hizmet'lerinden faydalanılarak projelerin tamamlanıp teslim edilmesinden veya herhangi bir işlemden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerin hepsinden, doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumludurlar. İşlemlerden doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden doğacak sorumlulukların hiçbirisi UzmanKirala'ya ait değildir.

a) Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi, Kullanıcı'lar arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi ve Kullanıcı'ların diğer Kullanıcı'lar hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla, tamamen Kullanıcı'ların insiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Kullanıcı'lar, Kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece UzmanKirala Hizmet'leri ve Site'nin kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda oluşturacaklardır.

b) Kullanıcı profili oluşturulurken ve Kullanıcı profiline yeni yorumlar eklenirken, Kullanıcı'ların yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk, yorumu ekleyen Kullanıcı'ya aittir. UzmanKirala, Kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.

c) Kullanıcı'lar, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi'ni manipüle edecek davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde, UzmanKirala'nın konuyla ilgili olarak realize edeceği tüm zararını tazmin edeceklerini ve UzmanKirala'nın Kullanıcı'nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

d) Kullanıcı'ların Kullanıcı profiline ekledikleri yorumlar, UzmanKirala tarafından uygun görülmesi ve yardım bölümünde bulunan profil yorumu değiştirme şartlarına uyması haricinde, hiçbir şart ve koşulda, değiştirilmeyecektir.

e) Kullanıcı'lar, kendileri için oluşturulmuş Kullanıcı profillerini, hiçbir şart ve koşulda, başka bir Kullanıcı'ya devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. Kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devreden veya kullanıma açan Kullanıcı, UzmanKirala'nın tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmaksızın, Kullanıcı Sözleşmesi'ni feshetme ve Kullanıcı'nın üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

f) Kullanıcı'lar, UzmanKirala tarafından Site'de belirtilen kuralları veya Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, UzmanKirala tarafından Kullanıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

UzmanKirala, Güvenli Ticaret Kalkanı'nı kullanma ve Ek Hizmet'lerle ilgili Hizmet ücretlerini, Site'nin 'Yardım' bölümünde ilan edecektir. Hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Site'de aksi belirtilmediği takdirde, Site'deki Hizmet'ler karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

UzmanKirala, Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin EK-2 Gizlilik Politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. UzmanKirala, Kullanıcı'lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

UzmanKirala, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, UzmanKirala, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, UzmanKirala için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için UzmanKirala'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

UzmanKirala, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, UzmanKirala'nın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a) Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması

b) Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması

c) Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması

d) Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması

a) Kullanıcı'ların, Site'de ilgili işlemleri, Güvenli Ticaret Kalkanı'nı kullanmadan, yapmaları

EK-1: Güvenli Ticaret Kalkanı

EK-2: Gizlilik Politikası

EK-3: Projeye Teklif Verme